ANA SAYFAE-BELEDIYE KAPISI HİZMETLER DUYURULAR MECLİS TVCANİKTE YAŞAM İNSAN KAYNAKLARIİLETİŞİM

TAŞİNMAZ KİRAYA VERİLMESİ İLANİ

TAŞİNMAZ KİRAYA VERİLMESİ İLANİ T.C. CANİK BELEDİYESİ Samsun, Canik Belediye BaşkanlığındanTAŞİNMAZ KİRAYA VERİLMESİ İLANİ T.C. CANİK BELEDİYESİ Samsun, Canik Belediye Başkanlığından İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARİ: Canik Belediye Encümeninin 24.08.2016 tarih ve 2016/424 sayılı kararına dayanılarak Mülkiyeti Belediyemize ait Samsun İli Canik İlçesi Hacınaipli Mahallesi 115 ada 1 nolu parselde toplam 5.217,33m² lik kıraç tarım arazisi 2 (iki) yıl süre ile kiraya verilecektir. ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER: İhale Şartnamesi mesai saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden 30,00TL (OtuzTürkLirası) karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İHALENİN YAPİLACAĞİ YER/ADRES: İhale, Belediye Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacaktır/Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 – Canik/SAMSUN İHALE TARİHİ VE SAATİ: 12/10/2016 Çarşamba günü saat: 14.00 İHALE USULÜ: 2886 Sayılı devlet İhale Kanunu 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü KİRA SÜRESİ: 2 (İki) Yıl MUHAMMEN BEDEL: 2.400,00TL(İkibindörtyüzTürkLirası) GEÇİCİ TEMİNAT: 72,00 TL (YetmişikiTürkLirası) Geçici teminatlar ihalenin yapılacağı 12/10/2016 Çarşamba günü saat:14.00’a kadar, yatırılmış olacaktır. İSTEKLİLERDEN ARANAN BELGELER: a) Nüfus cüzdanı sureti b) İkametgah Belgesi c) Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge d) Geçici teminat makbuzu veya mektubu e) Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi f) İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge. g) İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname. TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1 55080 Canik– SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. İhale günü hazır bulunmayan isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar İdareye sunmuş olduğu teklifi son teklifi olarak kabul edilecektir. Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı