ANA SAYFAE-BELEDIYE KAPISI HİZMETLER DUYURULAR MECLİS TVCANİKTE YAŞAM İNSAN KAYNAKLARIİLETİŞİM

Cenaze İşlemleri

CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİCenaze ve Defin İ?lemlerinin Kapsam? Nedir?
3030 say?l? Kanunun uygulanmas? ile ilgili Yönetmeligin 21. Maddesine göre mezarl?k alanlar?n? tespit, tesis ve tahsis etme görevi büyük?ehir belediyelerine aittir.

Büyük?ehir belediyeleri bu amaçla;
1. İhtiyaç duyulmas? ve gerekli görülmesi halinde dogrudan dogruya veya ilçe belediyelerinin teklifi üzerine, geregini takdir ederek yeni mezarl?k alanlar? tespit ve tesis edebilirler,
2. Mezarl?klarda düzen ve bak?m? saglar ve ölü gömülecek yerleri tespit ederler,
3. Ölülerin y?kanmas?na, kefelenmelerine ve gömülmelerine ili?kin hizmetleri yürütürler,
4. İlçe belediyelerince ölü gömülecek mezarl?klar? önceden tespitle tahsis eder ve ilgililere bildirirler,
5. Ölülerin muayenesi, defin ruhsat? ve nakli ile ilgili tüm i? ve i?lemler ilçe belediyelerince yürütülür.

     Cenaze ve Defin Hizmetleri Nelerdir? ve Hangi İ?lemler Uygulan?r?

Vefat eden vatanda??n ölüm raporu, bagl? bulundugu belediyenin kurum tabibinden veya sagl?k ocag? doktorundan ya da herhangi bir doktordan al?n?r, Vefat gece saatlerinde olmu? ise Mezarl?klar Müdürlügü'nün "Alo 118" no'lu telefonunu aray?p bilgi verilir. Araç gelerek cenaze teslim al?n?r, İ?lemler için sabah, "ölüm raporu" ve vefat edenin nüfus cüzdan? ile ilçe belediyesi sagl?k i?leri müdürlügüne müracaat edilir, ölüm raporu, "Gömü İzin belgesine" dönü?türülür, Hastanede vefat oldugunda, gömü izin belgesi hastane taraf?ndan düzenlenir. Hastanedeki i?lemlerin yap?labilmesi için vefat edenin nüfus cüzdan? istenir, Daha önce aile kabristan? alm?? olanlar?n yeni vefatlar?ndaki gömü i?lemlerinde, "aile kabristan? olduguna dair belge"yi de getirmeleri gerekir, Defin i?lemleri s?ras?nda y?kama, araç, morg, gömü yeri ve ruhsat ücreti tahsil edilir, (Ücret bilgileri belediyeden belediyeye farkl?l?k gösterebilir.) Cenaze ve gömü i?lemleri için gerekli ücretleri ödeyemeyecek olanlar muhtardan "fakir ilmühaberi" getirdikleri takdirde tüm i?lemleri ücretsiz yap?l?r, Cenazenin ba?ka bir ?ehire nakli gerekiyorsa ilçe sagl?k i?leri müdürlügünden yol nakil belgesi al?n?p, ilaçlan?p mühürletildikten sonra sogutmal? cenaze araçlar? ile bedeli kar??l?g?nda nakil yap?l?r.