İhale İlanı

7 Şubat 2019 Perşembe 09:16

Canik Belediye Meclisinin 01/11/2017 Tarih, 18/78 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanunu 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu toplam 6.893 m2 yüzölçümlü taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait 6.088,81 m2 lik kısmı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışa sunulmuştur.

( TAŞINMAZ İLANI )

T.C.

SAMSUN CANİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 

İHALE KONUSU, NİTELİĞİ VE MİKTARI:

Canik Belediye Meclisinin 01/11/2017 Tarih ve 18/78 Sayılı Kararı ile Belediye Encümenimize verdiği yetki gereğince 5393 Sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, tapuda Düvecik Mahallesi 6013 ada 2 nolu  toplam 6.893 m² yüzölçümlü, imar planında "Ticaret + Üniversite Alanı, E=1.80 yere ve imar yoluna isabet eden" taşınmazın mülkiyeti Belediyemize ait olan 6.088,81 m² lik kısmı; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satışa sunulmuştur.

 

ŞARTNAMENİN GÖRÜLECEĞİ / TEMİN EDİLECEĞİ YER : Mesai saatleri içerisinde Canik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz görülebilir, temin edilebilir.

 

İHALENİN YAPILACAĞI TARİH- SAAT- YER- ADRES: 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00

Canik Belediyesi Encümen Salonu, Karşıyaka Mah. İlkbahar Sok. No:1/55080 Canik/ SAMSUN.

MUHAMMEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT : Tespit edilen muhammen bedel ve geçici teminat çizelgede gösterilmiştir. KDV Kanununun 17/4-r maddesine göre KDV’ den istisnadır.

 

Ada/

Parsel

Satılacak Alan (m²)

Muhammen Bedel (TL.)

Geçici Teminat (TL.)

6013/2

6.088,81 m²

4.566.607,50 TL (Dörtmilyonbeşyüzaltmışaltıbinaltıyüzyedi TürkLirasıellikuruş)

136.998,30 TL                      (Yüzotuzaltıbindokuzyüzdoksansekiz TürkLirasıotuzkuruş)

İstekliler dosyanın teminatını yatırıp ihaleye katılabilirler. Geçici teminat 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat:14.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. Teminat makbuzunda ada ve parsel numarası belirtilecektir.

İSTENİLEN BELGELER:

a-Nüfus cüzdanı sureti

b-İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

c-Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge.

ç-Geçici teminat makbuzu veya mektubu.

d-Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

e-İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge.

f- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

g-Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge.

ğ-İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

h-İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

ı- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi.(İhalenin yapıldığı yıla ait)

i- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

k- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

l- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
m- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

n-Güvenlik Soruşturması/Araştırması-Sabıka Kaydı

 

TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.                                                                                                                 

Kamuoyuna duyurulur.  Canik Belediye Başkanlığı