İhale İlanı

7 Şubat 2019 Perşembe 09:18

Canik Belediye Meclisinin 02/01/2019 Tarih, 1/3 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre kiraya verilmesine karar verilen mülkiyeti Belediyemize ait Hacınaipli Mahallesi 115 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan taşınmaz 3 (üç) yıllığına kiraya sunulmuştur.

(TAŞINMAZ KİRAYA VERME İLANI)

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

HACINAİPLİ MAH. 115 ADA 1 NOLU PARSELİN

KİRAYA VERİLMESİNE İLİŞKİN İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI:

Canik Belediye Meclisinin 02/01/2019 Tarih 1/3 Sayılı Kararı ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine istinaden, mülkiyeti Belediyemize ait tapuda Hacınaipli Mahallesi 115 ada, 1 nolu 5.217,33 m² yüzölçümlü taşınmaz kiraya sunulmuştur.

 

2-ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:

Mesai saatleri içinde Canik Belediye Başkanlığı Emlak İstimlak Müdürlüğünden yazılı talep karşılığında ücretsiz olarak temin edilebilir.

 

3-KİRALAMA İHALESİNİN YAPILACAĞI YER: Canik Belediyesi Encümen Toplantı Salonu.

Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN

Tel: 444 55 90 Dahili – 212 – 213          www.canik.bel.tr

 

4-İHALE TARİH VE SAATİ: 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat 14:00

 

5-İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 35/a Kapalı Teklif Usulü

 

6-MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT:

6.1- Yıllık Muhammen Kira Bedeli 5.000,00TL + KDV

6.2- Geçici Teminat 3 Yıllık Kira Bedelinin % 3’ü olan 450,00 TL

6.3- Kesin Teminat 3 Yıllık Kira Bedelinin % 6’sı olan 900,00 TL

6.4- Geçici Teminat ihalenin yapılacağı 27/02/2019 Çarşamba Günü Saat 14:00’a kadar yatırılmış olacaktır.

 

 

7-İSTENEN BELGELER:

7.1- Nüfus cüzdanı sureti

7.2- İkametgah Belgesi (Şirketlerde aranmaz)

7.3- Vekaleten katılıyorsa vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge

7.4- Geçici teminat makbuzu veya mektubu

7.5- Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi

7.6- İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

7.7- İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.

7.8- Ticaret odası, sanayi odası ve ilgili meslek kuruluşlarından alınmış ve hali hazırda faaliyette bulunduklarına dair başvurunun yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge vermesi.

7.9- İsteklinin tüzel kişi olması halında tüzel kişiliği temsilen noter tasdikli yetki belgesinin ve imza sirkülerinin ibraz edilmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacaktır.)

7.10- İsteklinin gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirkülerini ibraz etmesi. (İhalenin yapıldığı yılda noter tasdikli olacak.)

7.11- İstekli adına vekaleten iştirak ediliyor ise, asıl isteklinin adına başvurmaya yetkili olduğuna dair noter onaylı vekaletname ve noter onaylı imza beyannamesi vermesi. (İhalenin yapıldığı yıla ait)

7.12- Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat telefon ve varsa faks numarası (Bu adrese yazı ve faks ile yapılan tebligat geçerli sayılacaktır.) vermesi.

7.13- İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı sözleşmesini vermesi, (Ancak ortak girişim olması halinde her bir ortak istekli / müşteri tarafından tüm belgelerin verilmesi esastır.)

7.14- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’ nun ilgili maddelerinde belirtilen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu durum tespit edildiği takdirde teminatları irat kaydedilerek gerekli yasal işlemler gerçekleştirilecektir.
7.15- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. Maddesinde belirtilen değerlerde Geçici Teminat verilmesi.

7.16- GBT (Genel Bilgi Taraması) Kaydı

 

8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER: Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Emlak İstimlak Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No: 1 Canik /SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Kamuoyuna duyurulur. Canik Belediye Başkanlığı