Hurda İhalesi

2 Eylül 2019 Pazartesi 09:43

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Belediye Encümenimizin 10/07/2019 tarih ve 2019/111 sayılı kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine dayanılarak, mülkiyeti Belediyemize ait olan, Belediyemiz şantiyesinde Hurda Malzemeler(Hurda Plastik ve Tekrar kullanılabilecek muhtelif karışık demir), yaklaşık 50.000 Kg. satışa sunulmuştur. Yukarıda durumu ve miktarı belirtilen Hurda Malzemeleri (Hurda Plastik ve Tekrar kullanılabilecek muhtelif karışık demir), yaklaşık 50.000 Kg. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 43. maddesine göre Pazarlık Usulü satışa sunulmuştur.


(TAŞINMAZ SATIŞ İLANI)

T.C.

CANİK BELEDİYESİ

Samsun, Canik Belediye Başkanlığından

İHALE KONUSU İŞİN NİTELİĞİ, YERİ VE MİKTARI: Belediye Encümenimizin 10/07/2019 tarih ve 2019/111 sayılı kararına istinaden 5393 sayılı Belediye Kanununun 34.maddesinin (g) bendine   dayanılarak,   mülkiyeti   Belediyemize   ait   olan,   Belediyemiz   şantiyesinde   Hurda Malzemeler(Hurda Plastik ve Tekrar kullanılabilecek muhtelif karışık demir), yaklaşık 50.000 Kg. satışa sunulmuştur.

Yukarıda  durumu  ve  miktarı  belirtilen  Hurda  Malzemeleri  (Hurda  Plastik  ve  Tekrar

kullanılabilecek muhtelif karışık demir), yaklaşık 50.000 Kg. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun

43. maddesine göre Pazarlık Usulü satışa sunulmuştur.

 

ŞARTNAME VE EKLERİNİN GÖRÜLECEĞİ/TEMİN EDİLECEĞİ YER:İhale  Şartnamesi  mesai  saatleri içinde Samsun Canik Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir/temin edilebilir. İHALENİN YAPILACAĞI TARİH-SAAT-YER / ADRES :Samsun Canik Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır /Adres: Canik Belediye Başkanlığı Karşıyaka Mahallesi İlkbahar Sokak No:1  55080  Canik/SAMSUN 04/09/2019 Çarşamba günü saat:09.00’da yapılacaktır.

MUHAMMEN BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT: Komisyonumuzca tespit edilen muhammen bedel ve geçici teminat çizelgede gösterilmiştir. KDV hariçtir.


 

Dosya No

 

 

Yer

 

 

Muhammen Bedel

 

 

Geçici Teminat

 

1.

 

Belediyemiz

Şantiyesi

 

1.15TL.x50.000Kg.=57.500TL.

(Elliyedibinbeşyüztürklirası)

 

1.725TL.(Binyediyüzyirmibeşlira)


İstekliler dosyanın teminatını yatırıp ihalesine katılabilirler. Geçici teminatlar.04/09/2019 Çarşamba günü

saat:09.00’ a kadar, yatırılmış olacaktır. İhale adı belirtilecektir.


7-İSTENEN BELGELER:
a)Nüfus cüzdanı sureti  
b)İkametgah Belgesi      
c)Vekaleten  katılıyorsa  vekaletnamesi veya yetkili olduğuna dair belge
d)Geçici teminat makbuzu veya mektubu
e)Tüzel kişilerin ilgili makamlarından sicil kaydı ve yetki belgesi
f)İhaleye katılanın veya vekilinin Canik Belediyesine problemli borcu ve ilişiği olmadığına dair belge

g)İdari şartnamenin okunup aynen kabul edildiğine dair taahhütname.
h)İhaleye beraber katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin aralarındaki ortaklığı belirten    noter onaylı belge. (Hak ve yükümlülükler için ayrıca bir oran belirtilmediyse, taşınmaza ilişkin tüm hak ve yükümlülükler ortaklar arasında eşit oranda kabul edilecek ve tapu tescili buna göre yapılacaktır.)Gerçek ve tüzel kişiler için imza sirküleri(Noter onaylı)

8-TEKLİFLERİN TESLİM EDİLECEĞİ YER:

Teklifler ihale tarih ve saatine kadar Canik Belediye Başkanlığı (Fen İşleri Müdürlüğü) Karşıyaka Mahallesi, İlkbahar Sokak No:1, 55080 Canik/SAMSUN adresine teslim edilebileceği gibi aynı adrese iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak

kabul edilir.
Kamuoyuna duyurulur.
Canik Belediye Başkanlığı